12 Mayıs 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete  Sayı : 27932

YÖNETMELİK

MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı; uluslararası spor yarışmalarında Türkiye’yi temsil eden sporculara milli sporcu belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; spor federasyonlarının faaliyet programlarında yer alan uluslararası resmi müsabakalara katılan sporcuları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Spordan Sorumlu Devlet Bakanını,

b) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,

c) Federasyon: Genel Müdürlüğe bağlı spor federasyonları ile 3289 sayılı Kanunun Ek-9 uncu maddesine göre kurulan bağımsız spor federasyonlarını,

ç) Ferdi müsabaka: Takım müsabakası dışında kalan ve sporcuların tek tek karşılaştıkları müsabakaları, d) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

e) Milli sporcu belgesi: 7 nci maddede belirtilen yarışma türlerine göre uluslararası müsabakalarda görev alan

sporculara verilen belgeyi,

f) Olimpik spor dalı: Olimpiyatlarda fiilen müsabakası yapılan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin programında yer alan stil, kategori veya branşlardaki spor dallarını,

g) Resmi yarışma: Federasyonların yıllık faaliyet programlarında yer alan spor müsabakalarını,

ğ) Takım müsabakası: Birden  fazla sporcunun oluşturduğu takımların  aynı anda karşılıklı olarak yapmış oldukları müsabakalar ile olimpiyatlarda yarışması ferdi olarak yapılan ve müsabakalarda alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan branşlar ile çift olarak yapılan müsabakaları,

h) Yarışma türü: 7 nci maddede belirtilen uluslararası müsabakaları,

ifade eder.

 

Temsil görevinin verilmesi

 

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

 

MADDE 5 − (1) Genel Müdürlüğe bağlı federasyonlarda temsil görevi; ilgili federasyonun seçimi, Genel

Müdür ve/veya Bakan onayı ile verilir.

(2) Bağımsız spor federasyonlarında temsil görevi, ilgili federasyonun ana statüsü veya talimatlarında belirtildiği şekilde verilir.

Temsil görevinin yerine getirilmesi

MADDE 6 − (1) Temsil görevinin yerine getirilmiş olması için, sporcunun 7 nci maddede belirtilen yarışmalara, süresi içinde takımda oynamak veya müsabaka yapmak suretiyle fiilen katılması ve klasman listesinde yer alması şarttır.

Milli sporcu belgesi almaya hak kazanma

MADDE 7 − (1) Aşağıda belirtilen uluslararası müsabakalarda yer alan sporcular, katıldıkları yarışma türüne göre (A), (B) veya (C) sınıfı milli sporcu belgesi almaya hak kazanır.

a) (A) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

1) Olimpiyat, paralimpik ve deafolimpik oyunları,

2) Büyükler kategorisindeki dünya şampiyonaları finalleri,

3) Büyükler kategorisindeki Avrupa şampiyonaları finalleri,

4) Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları

finalleri,

b) (B) sınıfı belge almaya hak kazanabilmek için aşağıda yer alan müsabakalara katılmak şarttır.

1) Ümitler, gençler ve yıldızlar kategorilerindeki dünya ve Avrupa şampiyonaları finalleri,

 

2) Büyükler kategorisinde yapılan Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki grup eleme müsabakaları,

3) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılan branşların büyükler kategorisindeki dünya ve Avrupa kupaları

finalleri,

4) Dünya ve Avrupa şampiyonası yapılmayan branşların ümitler, gençler ve yıldızlar kategorisindeki dünya ve

Avrupa kupaları finalleri,

5) Üniversite oyunları,

6) Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya veya Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları,

7) Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,

8) Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından düzenlenen dünya şampiyonaları,

9) Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince (CISM) düzenlenen dünya askeri oyunları ile Avrupa ve dünya şampiyonaları,

10) Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, takım sporlarında ise en az 9 ülke takımının katıldığı diğer uluslararası yarışma veya turnuvalar,

c)  (C)  sınıfı  belge  almaya  hak  kazanabilmek  için  (A)  ve  (B)  sınıfı  milli  sporcu  belgesi  için  öngörülen yarışmalar dışında kalan uluslararası müsabakalara ve turnuvalara katılmak şarttır.

Kazanılan milli sporcu belgesini kaybetme halleri

MADDE 8 − (1) Milli sporcu belgesi almaya hak kazananlardan; taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet,  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,  inancı kötüye  kullanma,  dolanlı  iflas  gibi  yüz  kızartıcı  veya  şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ile 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği uyarınca veya bağımsız spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatları gereğince bir defada bir yıldan fazla ceza alanlar veya doping sonucu derecesi iptal edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez ve verilmiş ise iptal edilir.

(2)  Uluslararası  müsabaka  esnasında  veya  öncesinde, bu  maddede  belirtilen  suçları  işlediği  tespit  edilen sporculara milli sporcu belgesi verilmez. Ancak; aldıkları ceza nedeniyle yarışmalara katılamayacak durumda olan sporculardan, 7 nci maddede belirtilen müsabakalara özel izin ile iştirak edenlere milli sporcu belgesi verilir.

Millilik sayısının tespiti

MADDE 9 − (1) Milli sporcu belgesi hangi faaliyet için düzenlenmiş ise, belgeye yalnızca o müsabakadaki millilik sayısı yazılır. Aynı faaliyette birden fazla müsabakada oynayan sporcu oynadığı müsabaka sayısı kadar milli olmuş sayılır. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım yarışmasına katılan sporcuların millilik sayısı belge üzerinde ayrı ayrı gösterilir.

Milli sporcu belgesi verilmesi

MADDE 10 − (1) 7 nci maddede belirtilen uluslararası faaliyetlere katılan sporculara milli sporcu belgesi

verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur.

a) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Milli Sporcu Belgesi Başvuru Formu ve Beyanı, b) Görevlendirme onayı ve akreditasyon listesi,

c) Müsabaka cetveli,

ç) Müsabaka sonuç listesi.

(2)  Birinci  fıkrada  belirtilen  belgelerle  birlikte  üç  nüsha  olarak  doldurulan  milli  sporcu  belgesi,  ilgili federasyon başkanı ve Daire Başkanı tarafından imzalandıktan sonra bir nüshası sporcuya verilir. Bir nüshası Genel Müdürlükte ve bir nüshası da federasyonda ekleri ile birlikte saklanır. Talep halinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Milli Sporcu Belgesi bir üst yazı ile ilgili kuruluşa gönderilir.

(3) Ferdi müsabakalar için milli sporcu belgesi düzenlenirken, organizasyon sonunda yapılan takım tasnifleri dikkate alınmaz. Sporcunun ferdi olarak elde ettiği derece belgede belirtilir. Aynı faaliyette hem ferdi hem de takım müsabakalarına katılan sporcuların dereceleri belgede kategorileri yazılmak suretiyle ayrı ayrı gösterilir. Grup eleme müsabakaları için düzenlenen belgelere derece yazılmaz.

Tutulacak defterler

MADDE 11 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre milli sporcu belgesi almaya hak kazananlar için her federasyon tarafından sadece milli sporcu belgelerinin kaydedileceği Milli Sporcu Belgesi Kayıt Defteri tutulur. Milli sporcu belgesi alma hakkını kazananlar hakkında ise ayrıca Milli Sporcu Kütük Defteri tutulur.

(2) Genel Müdürlük federasyonlardan ayrı bir şekilde genel bir Milli Sporcu Belgesi Kayıt Defteri tutar. Bu defterlerde; sporcunun adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, faaliyetin adı, yeri ve tarihi, katılan ülke sayısı, sporcunun yarıştığı kategori, alınan dereceler, belge tarih ve numarası ayrı ayrı belirtilir.

 

Kazanılmış haklar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 12 − (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce mevzuata uygun olarak alınan milli sporcu belgeleri geçerli sayılır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan milli sporcu belgelerinin 7 nci madde hükmüne göre hangi sınıfa ait olduğuna ilişkin yapılan başvurularda, milli sporcu belgeleri hakkında denklik işlemi yapılır ve sınıfına uygun olarak yeniden düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 − (1) 11/2/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Milli Sporcu Belgesi

Verilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 − (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

DEVLET SPORCULUĞU UNVANI BAŞVURUSU İÇİN SPORCULAR, MİLLİ SPORCU BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN HÜKÜMLER DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ ŞARTLARI İNCELEDİKTEN SONRA AŞAĞIDAKİ BELGELERİ FEDERASYONUMUZA ISLAK İMZALI BİR ŞEKİLDE  POSTA YOLU İLE GÖNDEREREK YAPACAKLARDIR.

İSTENEN BELGELER:

 

  •  1 ADET FOTOĞRAF
  •  1 ADET DİPLOMA FOTOKOPİSİ 
  •  1 ADET KİMLİK FOTOKOPİSİ
  •  1 ADET MİLLİ SPORCU BELGESİ FORMU

 

MİLLİ SPORCU BELGESİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

YENİ DÜZENLEME İLE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞIMIZIN OLUŞTURDUĞU DİJİTAL SİSTEM ÜZERİNDEN MİLLİ SPORCULAR MİLLİLİK BELGELERİNİ E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN İNDİREBİLMEKTEDİRLER. YUKARIDA BELİRTİLEN "MİLLİLİK BELGESİ BAŞVURU" İŞLEMLERİNİ YAPAN MİLLİ SPORCULARIMIZIN BELGELERİ ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANDIKTAN SONRA SPORCULARIMIZ BU BELGEYİ E-DEVLET ÜZERİNDEN TEMİN EDEBİLECEKLERDİR. TARAFINIZA BİR GÖNDERİM YAPILMAYACAKTIR.

E-DEVLET UYGULAMASINA GİRİŞ YAPILDIKTAN SONRA ARAMA MOTORUNA ‘SPOR BİLGİ SİSTEMİ’ YAZARAK İLGİLİ BÖLÜME ULAŞARAK BURADAN ‘ULUSLARARASI ORGANİZASYON İŞLEMLERİ’ SEKMESİNE TIKLADIKTAN SONRA AÇILAN SAYFADA ‘MİLLİLİK İŞLEMLERİ’ BÖLÜMÜNDEN "MİLLİLİK BELGESİNE" ULAŞABİLİR VE BARKODLU EVRAKINIZI İNDİREBİLİRSİNİZ.