Hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;
 
1-T.C. Vatandaşı olmak,
2-En az Lise veya dengi okul mezunu olmak,
3-18 yaşından küçük, Goalball için  31 yaşından, Futsal için 35 yaşından büyük olmamak,
4-Sağlık durumunun hakemlik yapmaya müsait olduğunu gösterir tam teşekküllü      rapor ibraz etmek,
5-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,
6-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Disiplin Talimatına göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
7- İstemeleri halinde  B3 olan kişiler hakem kursuna katılabilirler.
8-Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak,
 
 

 

Admin tarafından yazıldı 17 Ağustos 2009 Pazartesi 08:00:00 Categories: Futbol Futsal B2 - B3 GoalBall
Bu içeriği oyla 2 Oy